Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisisopname

Hoe gaan we te werk?

Jouw jongere komt terecht in een kleinschalige leefgroep van maximaal 8 personen.  Op KPC spreken we van “leefgroep 3”.  Een crisisopname duurt maximaal 3 weken.

Tijdens een crisisopname streven we volgende doelen na:

  • We bieden jouw jongere de kans om tot rust te komen.
  • We gaan positief en oplossingsgericht te werk.  Dat wil zeggen dat we steeds proberen helder te krijgen wat precies de situatie is waar jouw jongere zich in bevindt. En wat ze daarin willen of verwachten te kunnen doen.  We merken dat jongeren heel veerkrachtig zijn wanneer ze hierin worden serieus genomen.  Zo zetten we maximaal in op de krachten en sterktes van de jongeren en zijn/haar context.
  • Jouw jongere leert tijdens de opname veel over zichzelf en anderen; Over zijn/ haar gevoelens en gedachtes. Over hoe omgaan met anderen en bepaalde situaties? En hoe bepaalde situaties anders aanpakken zodat ze minder lastig worden?
  • De ouders en/of andere opvoeders worden actief betrokken bij de opname van jouw jongere. We nodigen ze uit voor gezinsgesprekken, overleg- en oefenmomenten waarbij samenwerken centraal staat. Zo leren alle partijen elkaar ook beter begrijpen.

 

Contacteer ons

Zo verloopt het traject

Telefonisch contact

Ben je in psychische nood en denk je snel kinderpsychiatrische hulp nodig te hebben? Bel dan tussen 8u30 en 17u naar 089 32 59 59.
Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmeldingsvraag goed beluisteren, bijkomende vragen stellen. Zij zal de crisis-hulpvraag nog diezelfde dag bespreken met de kinder-en jeugdpsychiater.
Daarna word je terug opgebeld om een vervolgstap af te spreken. Ook een verwijzer zoals een arts, therapeut, een thuisbegeleider, een medewerker van het Centrum voor Leerlingbegeleiding, ... kan aanmelden.

Ben je in psychische nood op weekdagen na 17u, in het weekend of op feestdagen en is het voor jou niet mogelijk om je telefonisch aan te melden tijdens kantoortijd? In dat geval raden we aan eerst jouw behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of huisarts (van wacht) te contacteren.

Ben je in crisis en heb je nog geen GGZ-behandelaar? Dan kan je ook 24u op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij het crisispunt -18. Zij zijn te bereiken op 089 70 03 70.

Opnamegesprek

Wordt er ingeschat dat een crisisopname nodig is? Dan vindt er steeds een opnamegesprek plaats.  Hierop wordt ook je verwijzer uitgenodigd.  Het is hier dat een veiligheids –en zorgplan samen wordt uitgewerkt. 

In het opnamegesprek wordt ook uitgebreid kennisgemaakt met elkaar, de afdeling en de afdelingsafspraken.  We doen dit aan de hand van het welkomstboekje.  Indien er specifieke vragen, wensen of zorgen zijn omtrent het dagdagelijkse of bepaald risicogedrag, kan dat ook hier besproken worden.  

Opnamedag 1 en 2

Jouw jongere krijgt rustig de tijd om zijn/haar kamer in te richten en in een ontspannen sfeer kennis te maken met het ziekenhuis, het team (zeker de individuele begeleid(st)er, psycholoog en psychiater) en de andere jongeren in de groep.

Via opdrachten en gesprekjes willen we dat de jongeren gaan nadenken: “Wat loopt er nog goed?”, “Wat wil ik veranderen?”.  Zo buigen we de hulpvraag om naar concrete werkpunten en doelen. Dit alles wordt in een persoonlijk werkschriftje bijgehouden.

We maken afspraken over het verdere verloop (op vlak van vroegsignalering en veiligheidsbeleid, deelname aan sessies, ...).

Verder opnameverloop

Tijdens de opname zitten jongeren zeker niet de hele tijd op hun kamer.  Een heel team staat klaar om met de jongere aan de slag te gaan in een rustige en veilige omgeving. Dat gebeurt via therapie in groep, individuele sessies, gesprekken en rustige en actieve leefgroepsmomenten. Het therapieschema dat overdag gevolgd wordt, biedt voldoende afwisseling tussen ‘doen’, ‘spreken’ en ‘rust’ om tot een beter inzicht te komen. Elke avond is er mogelijkheid tot bezoek.

Afrondend adviesgesprek

Met jouw jongere, zijn/haar naaste omgeving en de betrokken hulpverleners, zijn we gedurende de hele opname in dialoog. We bespreken waar we naartoe willen werken en wat daartoe de volgende te nemen stap is. Op het einde van de opname blikken we in een afrondend adviesgesprek samen terug op de afgelegde weg. Maar we kijken ook vooruit, naar welke volgende stappen eventueel nog te nemen zijn en welke begeleiding daarbij past.

Wie zijn we?

In de crisisgroep voor jongeren (‘leefgroep 3’) werken verschillende collega’s intensief samen in teamverband. Zij proberen jouw jongere en ouders zo goed mogelijk te leren kennen en verder te helpen. Het team bestaat uit een kinderpsychiater, verpleegkundigen, opvoedkundigen, kinderpsychologen, maatschappelijk werkster, onderwijscoördinator, creatief therapeut en psychomotorisch therapeut. 

Kinder- en jeugdpsychiater & beleidsarts             dr. Willem Schevenels
Kinder- en jeugdpsychiater  dr. Sara Schevenels
Arts specialist psychiatrie in opleiding  dr. Hadewych Weyns
  dr. Tine Gregoor
Psychologen       Ellen Janssen, Heidi Franssens, Nele Broekx
Maatschappelijk werkster & onderwijscoördinator    Lene Witters
Therapeuten          Els Vangrunderbeek, Inge Moermans, Lotte Vanderhoven
Leefgroepbegeleiders: Verpleegkundigen & Opvoedkundigen                                          Anouk, Bram, Dorien, Karen, Lieze, Nick, Sara, Seppe, Tim
Nachtverpleegkundigen           Betty, Jessica, Marijke, Tim
   

 

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veelgestelde vragen

We proberen de opnameperiode zo kort mogelijk te houden met een maximumduur van 3 weken. In geval van hoogdringendheid kan soms besloten worden tot een urgentieopname die vooral gericht is op veiligheid. Deze opname duurt vaak 1 dag, met een maximum van enkele dagen.

Diagnostiek of behandeling zijn in principe geen doelen van onze crisiszorg. We maken gebruik van kortdurende en oplossingsgerichte methoden waarbij de werkpunten van jouw jongere zelf de leidraad vormen. We merken dat de rust en het therapeutische programma meestal wel een behandelend effect hebben.

Onze onthaalverpleegkundigen sturen een afwezigheidsattest op naar de school voor de duur van de opname.

Jouw jongere krijgt wekelijks een onderwijsaanbod aan van 2 uur om de band met de school te onderhouden en de achterstand zoveel mogelijk te beperken.

Ouders en jongeren moeten in het opnamegesprek expliciet toestemming geven voor overleg met de school en/of CLB.

We vinden het belangrijk om niet enkel met jouw jongere zelf, maar ook met de ouders, school en ruimere omgeving goed samen te werken. Zij kennen jouw jongere immers het best en moeten straks ook in het dagelijkse leven de draad weer kunnen oppikken.  We beseffen dat een kind, leerling of cliënt in een crisissituatie tot bij de nodige hulpverlening brengen, een beetje loslaten is. We hopen maximaal aanspreekbaar te zijn om daarvoor het nodige vertrouwen te wekken.  Je kan ons steeds bereiken op 089 32 59 59 of aanspreken tijdens bezoeken en/of gezinsgesprekken.

De dag begint steeds met een groepsgesprek, gevolgd door een 3-tal groepssessies doorheen de hele dag. Het therapieaanbod is heel ruim omdat we de jongere willen laten ervaren wat er voor hem/haar het beste werkt. Op het programma staan o.a.: psychomotore therapie, verbale therapie (sociale vaardigheidstraining, actua, psycho-educatie) en creatieve therapie (beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie). Ook uit de contacten met groepsgenoten en de teamleden van de leefgroep kan de jongere veel leren. 

Omwille van de veiligheid gaat een crisisopname meestal gepaard met een overnachting. Maar ook hier kan de kinderpsychiater met de jongere en omgeving op maat bekijken welk soort opname het meest geschikt is.  

  • volledige opname: de jongere verblijft overdag en ’s nachts in de leefgroep
  • nachtopname: de jongere verblijft alleen ’s avonds en ‘s nachts in de leefgroep en gaat overdag meestal naar school
  • dagopname: de jongere verblijft enkel overdag in de leefgroep en gaat na het avondeten naar huis tot de volgende ochtend

Zeker en vast! Bellen of skypen met de jongere is toegestaan. Jouw jongere mag zijn/haar gsm gebruiken tussen 12u45 en 21u15, niet tijdens de therapiesessies. Bellen lukt het best tussen 18u00 en 20u00.

Er is dagelijks bezoekmogelijkheid van 19u00 tot 20u30. Tijdens het opnamegesprek wordt er samen met de ouders beslist van wie jouw jongere bezoek mag ontvangen.  Of dat bezoek ook buiten de afdeling mag plaatsvinden, beslist de arts op basis van afspraken rond veiligheid.

Op zaterdag en zondag gaat de jongere naar huis van 10u00 tot 20u00. Vaak zijn dit oefenmomenten om in het gezin aan de slag te gaan met de werkpunten die door de week ter sprake kwamen. In uitzonderlijke gevallen kan de arts omwille van de veiligheid andere afspraken maken.  Dan nog gaan we zoeken hoe contact met de omgeving en buitenwereld mogelijk kan gemaakt worden.

Ik ben gescheiden. Moet mijn ex-partner op de hoogte zijn van de aanmelding bij het KPC?

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze onthaalverpleegkundige door hen tijdens kantoortijd op te bellen (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel via volgende link: https://www.tzitemzo.be.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

 

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

 

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!