Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisisraadpleging

Hoe gaan we te werk?

Tijdens één of meerdere gesprekken probeert de kinderpsychiater in overleg met de jongere, met de ouders en de omgeving (bv. school, hulpverlening, verwijzer) een antwoord te vinden op volgende vragen:

  • Wat is er aan de hand? Wat zou de crisis kunnen betekenen? Waar komt ze vandaan?
  • Hoe risicovol is de crisis op dit moment?
  • Hoe bereid is jouw jongere èn zijn/haar naaste omgeving om aan de crisis te werken?  En hoe haalbaar is dit nog?
  • Hoe kan de crisisbegeleiding veilig verlopen?
  • Welke vorm van kinderpsychiatrische zorg is het meest aangewezen?

We werken daarbij actief samen met de al aanwezige of verdere hulpverlening.

Contacteer ons

Hoe verloopt het traject?

Ben je in psychische nood en denk je snel kinderpsychiatrische hulp nodig te hebben? Bel dan tussen 8u30 en 17u naar 089 32 59 59.
Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmeldingsvraag goed beluisteren, bijkomende vragen stellen. Zij zal de crisis-hulpvraag nog diezelfde dag bespreken met de kinder- en jeugdpsychiater.
Daarna word je terug opgebeld om een vervolgstap af te spreken. Ook een verwijzer zoals een arts, therapeut, een thuisbegeleider, een medewerker van het Centrum voor Leerlingbegeleiding, ... kan aanmelden.

Ben je in psychische nood op weekdagen na 17u, in het weekend of op feestdagen en is het voor jou niet mogelijk om je telefonisch aan te melden tijdens kantoortijd? In dat geval raden we aan eerst jouw behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of huisarts (van wacht) te contacteren.

Ben je in crisis en heb je nog geen GGZ-behandelaar? Dan kan je ook 24u op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij het crisispunt -18. Zij zijn te bereiken op 089 70 03 70.

Wie zijn we?

In de polikliniek voor jongeren werken kinder- en jeugdpsychiaters. Zij waarborgen een snelle crisisraadpleging. 

Kinder- en jeugdpsychiater  dr. Sara Schevenels
Kinder- en jeugdpsychiater & beleidsarts  dr. Willem Schevenels
Arts specialist psychiatrie in opleiding  dr. Hadewych Weyns

 

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veel gestelde vragen

Crisissituaties zijn per definitie niet te plannen of te voorspellen. Toch wil dit in de praktijk niet zeggen dat elke crisissituatie even snel beantwoord moet en kan worden. Bij aanmelding in KPC schat de kinder- en jeugdpsychiater van KPC in welke crisisvragen eerst moeten worden behandeld en wat de eerstvolgende vervolgstap kan zijn voor elke crisisaanmelding. De onthaalverpleegkundige zal jou informeren. Al je crisisvraag in KPC wordt aangenomen, voorzien we een crisisraadpleging binnen de 72 u na aanmelding. Indien jouw crisisvraag voor de kinder-en jeugdpsychiater een urgente crisisvraag is (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit of bij een psychose, ... ) dan verzekert de medische staf van KPC een kinderpsychiatrische urgente crisisraadpleging binnen de 3 tot 6u na aanmelding.

Wanneer je op crisisraadpleging komt, breng dan zeker de verwijsbrief van je (huis)arts mee.  Verslagen van vorige hulpverleners mag je ook meebrengen. Die info helpt om samen een zo goed mogelijk zorgplan op te stellen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderpsychiater zelf kan spreken met jouw jongere over de crisissituatie. Jouw jongere wordt dus altijd mee uitgenodigd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de ouders (of andere opvoeders) gehoord worden en hun visie op de moeilijkheden kunnen delen. We proberen jouw jongere steeds even samen, maar ook apart van de ouders te spreken.

Het KPC biedt enkel vrijwillige hulpverlening. Wij kunnen en zullen jongeren nooit verplichten tot hulp. Soms moeten jongeren nog wat overtuigd worden om de stap te zetten, bv. door meer uitleg te krijgen, bedenktijd te voorzien, inspraak te geven, een oefenperiode in te lassen, … Dat kan samen met de ouders uitgezocht worden, met respect voor de jongere. Wanneer er ongerustheid bestaat, blijft een crisisplan op maat steeds het streefdoel.

Als verwijzer of hulpverlener ben je meer dan welkom. Samen zorg dragen, vinden wij erg waardevol.  Bovendien zijn we er ons van bewust dat crisiszorg slechts een kortdurende schakel is in het zorgpad van de jongere. Het is in het belang van jouw jongere dat we samen continuïteit in de zorg verzekeren.

Het verslag wordt opgestuurd naar de ouders. Met hun expliciete toestemming sturen wij het ook door naar de huisarts, verwijzers en nazorgpartners.

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze onthaalverpleegkundige door hen tijdens kantoortijd op te bellen (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel via volgende link: https://www.tzitemzo.be.

Het grootste deel van de kosten voor een raadpleging of consultatie van een kinder- en jeugdpsychiater wordt door je mutualiteit terugbetaald. Hoeveel ze precies terugbetalen is afhankelijk van jouw statuut bij de mutualiteit.  Gewoonlijk bedraagt jouw eigen aandeel of beter het deel dat je zelf dient te betalen 8,68 euro (bedrag 2020) per raadpleging. Geniet je een verhoogde terugbetaling, dan bedraagt jouw eigen aandeel 4,34 euro (bedrag 2020) per raadpleging.

Het grootste deel van een raadpleging bij een kinderpsychiater wordt terugbetaald door de mutualiteit en hangt af van jouw statuut bij de mutualiteit.

Meestal zal de mutualiteit rechtstreeks tussenkomen en factureert KPC jou nog slechts je eigen aandeel. Het kan ook voorkomen dat je uitgenodigd wordt het volledige bedrag van de raadplegingskost te betalen. In dat geval zal er een groen getuigschrift aan uw factuur toegevoegd zijn. Door dit groen getuigschrift aan de mutualiteit te bezorgen betalen zij jou het grootste deel van de kosten terug.

De hospitalisatieverzekering komt niet tussen bij raadplegingen. Je kan je hospitalisatieverzekering mogelijks wel inroepen als er een (dag)opname plaatsvindt voor en/of na de raadpleging. Bevraag je best goed op voorhand bij jouw (eventuele) verzekeringsmaatschappij.

Voor gesprekken en onderzoeken voor kinderen in een Psychiatrisch Ziekenhuis, als deze niet of niet meer in (dag)opname zijn, komt de mutualiteit niet tussen.

KPC rekent jou per 30 minuten 12,50 euro aan, als je kind niet (meer) is opgenomen en je toch beroep doet op een psycholoog van KPC voor een gesprek of een psychologisch onderzoek. Voor het afsluitend gesprek met verslaglegging zal je 50 euro op je factuur terugvinden. In totaal zal KPC jou voor een ambulant zorgtraject in de polikliniek nooit meer dan 200 euro aanrekenen. Op die manier komt , niet de mutualiteit, maar wel KPC zèlf tussen in de (personeels)kosten voor de psycholoog.

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!